Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Uren en Declaraties I

Support ID: AV-57358
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Uren en Declaraties I. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Lees eerst ook Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I voordat u hier verder leest. De aanwijzingen daarvan zijn ook hier van toepassing.

Gescheiden houden van door te belasten kosten

Om kosten met het correcte BTW-percentage te kunnen doorbelasten, is het nodig om door te belasten kosten die betrekking hebben op oktober 2012 of later, gescheiden te houden van door te belasten kosten die u vóór die datum maakt. Met gescheiden houden wordt bedoeld dat ze niet in één declaratieregel en dus ook niet in één verkoopfactuurregel worden doorbelast. Dat is bij voorkeur te regelen door ze niet in hetzelfde declaratievoorstel en dus dezelfde verkoopfactuur door te belasten. Hieronder volgt een voorbeeld:

Stel dat u maandelijks declaratievoorstellen aanmaakt. Zorg er dan voor dat u alle door te belasten kosten van september 2012 boekt (en dus alle uren van september journaliseert) en vervolgens declaratievoorstellen genereert voor alle door te belasten kosten tot en met september 2012.
Normaliter zult u dergelijke kosten in periode 9 boeken en als u helemaal klaar bent daarmee de declaratievoorstellen voor alle door te belasten kosten tot en met periode 9 genereren. Als u vervolgens vanuit de declaratievoorstellen verkoopfacturen genereert, worden in de verkoopfactuurregels BTW-codes opgenomen op basis van de relevante stamgegevens (namelijk die van de artikelen of debiteuren, zie: Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I). Staan op dat moment in deze stamgegevens nog de oude BTW-codes, dan worden de correcte BTW-codes in de verkoopfactuurregels opgenomen. U kunt zo nodig in de verkoopfactuurregels de voorgestelde BTW-code nog wijzigen.

Het is geen probleem als u al kosten boekt in periode 10 voordat de declaratievoorstellen tot en met periode 9 zijn aangemaakt. Bij het genereren van declaratievoorstellen kunt u immers opgeven dat dit tot en met periode 9 moet gebeuren.

Na het maken (en eventueel verwerken) van de verkoopfacturen met kosten van vóór 1 oktober 2012, zou het een goed moment kunnen zijn om de oude BTW-codes in de stamgegevens van debiteuren en artikelen te vervangen door de nieuwe BTW-codes. Bij de door te belasten kosten van na 1 oktober zullen dan immers automatisch de BTW-codes met 21% worden voorgesteld.

Misschien besluit u toch om niet alle kosten van vóór 1 oktober 2012 door te belasten bij het aanmaken van declaratievoorstellen tot en met periode 9. Bijvoorbeeld omdat u voor projecten met een laag te factureren bedrag geen declaratievoorstel wilt aanmaken of omdat u specifieke werkzaamheden in een declaratievoorstel uitstelt. Deze uitzonderen zullen dan later extra aandacht vragen. Als deze kosten bijvoorbeeld worden doorbelast bij het aanmaken van declaratievoorstellen tot en met periode 10, dan moeten deze kosten eigenlijk met 19% worden belast, terwijl het gros van de kosten met 21% moet worden belast. Maar als de kosten van vóór oktober 2012 in aparte verkoopfacturen en/of verkoopfactuurregels staan, dan kunt u in de verkoopfactuurregels handmatig de BTW-code 19% invoeren.
Raadpleeg in voorkomende gevallen uw accountant voor advies over het toepassen van het juiste BTW-tarief.

Correctiemogelijkheid

Krijgt u toch te maken met een verkoopfactuurregel waarin kosten in rekening worden gebracht die betrekking hebben op zowel vóór als na 1 oktober 2012, dan kunt u daarop alsnog twee verschillende BTW-tarieven toepassen door handmatig twee factuurregels toe te voegen:

  • Eén creditregel met dezelfde BTW-code en hetzelfde factuurartikel als de oorspronkelijke factuurregel, en het nettobedrag waarop de andere BTW-code moet worden toegepast.
  • Eén debetregel met die andere BTW-code (en hetzelfde factuurartikel als de oorspronkelijke factuurregel) voor datzelfde nettobedrag.

Neem bij voorkeur vooraf contact op met uw accountant of de Belastingdienst om na te gaan of een dergelijke werkwijze goed is, of dat er misschien betere oplossingen zijn.