Spring naar de hoofdtekst

(update) Het coronavirus: welke noodmaatregelen zijn er voor het mkb?

De coronacrisis heeft gevolgen voor veel bedrijven. Het kabinet heeft daarom een pakket noodmaatregelen bekendgemaakt waar mkb’ers gebruik van kunnen maken. Benieuwd welke regelingen er allemaal zijn? Hieronder vindt u een handig overzicht van de regelingen voor zowel de korte als de langere termijn.

Coronavirus

De coronacrisis heeft gevolgen voor veel bedrijven. Het kabinet heeft daarom een pakket noodmaatregelen bekendgemaakt waar mkb’ers gebruik van kunnen maken. Benieuwd welke regelingen er allemaal zijn? Hieronder vindt u een handig overzicht van de regelingen voor zowel de korte als de langere termijn.
Geen tijd om alle regelingen te checken? op de website van de Kamer van Koophandel vindt u een handige regelingencheck waarmee u direct inzicht krijgt in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn.
Benieuwd de belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers? Lees dan het blog Welke belastingmaatregelen zijn er voor ondernemers en werkgevers?
Laatste update: woensdag 10 april 18.30 uur.

 • Noodloket: zwaarst getroffen bedrijven krijgen € 4.000,-

Ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren krijgen een eenmalige, belastingvrije en naar eigen inzicht te besteden tegemoetkoming van € 4.000,-. Denk hierbij aan horecagelegenheden die dicht moesten, de reisbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. De bedrijven in deze sectoren kunnen, wanneer het coronavirus achter de rug is, misgelopen orders lastig inhalen.

Op 7 april heeft het kabinet besloten de TOGS-regeling per uiterlijk 15 april 2020 aan te vullen. Hierdoor kunnen diverse contactberoepen die niet over een specifieke code in het Handelsregister beschikken nu ook toegang tot de TOGS-regeling. Andere toevoegingen zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, tattooshops, paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen.

De definitieve lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Kijk op de website van de KvK voor meer informatie over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Om aanspraak op deze regeling te kunnen maken, moeten ondernemingen aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
  Let op: per 7 april heeft het kabinet besloten dat bij sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, maar ook rijschoolhouders, er sprake is van significante bedrijvigheid terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Aan hen zal, om in aanmerking te komen voor de TOGS, een aanvullende verklaring worden gevraagd waaruit dit blijkt.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 4.000,- per onderneming (en niet per vestiging).
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste € 4.000,- aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.
 • Banken geven mkb half jaar uitstel van aflossen leningen

Het is voor kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, mogelijk een half jaar uitstel van aflossingen te krijgen. Voorwaarde is wel dat ze in de kern gezond moeten zijn. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

 • Direct belastinguitstel mkb

Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Hiervoor dienen ze een brief aan de Belastingdienst te sturen, waarin om uitstel van betaling wordt gevraagd en waarin wordt uitgelegd hoe ze door de uitbraak van corona in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor de eerste 3 maanden is geen verklaring meer nodig van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie).

Nadat het verzoek door de Belastingdienst is ontvangen, stopt deze met invorderingsmaatregelen. Ondernemers krijgen dan automatisch drie maanden uitstel van betaling. Ook hoeven ze geen boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen te betalen.

Is een betalingsuitstel van drie maanden te kort? Dan kan er ook voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. In dat geval vraagt de Belastingdienst aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Op deze manier hoopt het kabinet de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk te houden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 • Verlaging voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis en nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen kunnen hun voorlopige aanslag wijzigen. Ze betalen dan direct minder belasting.

Wanneer het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die ze in de eerste maanden van het jaar al hebben betaald ontvangen ze het verschil terug. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 • Werktijdverkorting

Heeft een ondernemer door de coronacrisis (tijdelijk) minder werk voor het personeel dan kan er een beroep gedaan worden op de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (now). Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De overheid neemt dan straks maximaal 90 procent van de tijdelijke ww-uitkering voor thuiszittende werknemers voor haar rekening. Nu is dat nog maximaal 75 procent. 

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Het noodfonds overbrugging werkgelegenheid vervangt de regeling werktijdverkorting (wtv). Het aanvragen van werktijdverkorting is vanaf nu dan ook niet meer mogelijk. 

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

  1. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  2. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  3. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  4. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  5. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. 

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Hoe kan de NOW worden aangevraagd?

De NOW kan nog niet worden aangevraagd, maar minister Koolmees heeft aangegeven dat er hard wordt gewerkt om dit op korte termijn mogelijk te maken. Ongeacht de datum van indiening van de aanvraag, kan omzetverlies vanaf 1 maart 2020 voor tegemoetkoming in aanmerking komen.

De concrete tekst van de NOW, en daarmee de nadere details ervan, moet nog worden vastgesteld. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij deze tekst bijwerken.

 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf komt er tijdelijke inkomensondersteuning. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maandelijks maximaal € 1500,- netto.

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

 • Bkmb-c: verruimde bmkb-regeling voor ondernemers

Dankzij bkmb-c, de verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (bmkb)-regeling, kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers makkelijker en meer geld lenen.

Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Bovendien is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9% naar 2%.

Lees meer over de bkmb-c bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Herverzekering kortlopende kredietverzekeringen

  Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt.
  Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad.

 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Met de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering helpt de overheid zowel het mkb als grote ondernemingen die nu problemen ondervinden bij het aantrekken van bankleningen.

Deze regeling bestond al, maar het kabinet heeft op 7 april 2020 aangekondigd het garantieplafond van de GO te verhogen naar 10 miljard euro. Met de Garantie Ondernemersfinanciering geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven en 90% voor het mkb.

Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Om te zorgen dat ook grotere bedrijven toegang hebben tot leningen, ‘committeert het kabinet zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Deze regeling moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet is in overleg met de banken om deze regeling – na goedkeuring – z.s.m. open te stellen.

 • Mogelijke stop toeristenbelasting

Het kabinet overlegt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (vng) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Daarnaast is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Er komt voor land- en tuinbouwbedrijven een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling mkb-Landbouwkredieten (bl). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Deze aangepaste bl-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

 • Rentekorting microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Zij komen via de bank vaak moeilijk aan financiering. Denk hierbij aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits biedt kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek uitstel van aflossing aan voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar twee procent. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal zes miljoen euro.

 • Banken geven uitstel van aflossing op leningen

  Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro.
  Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken hebben naar eigen zeggen voldoende gezonde buffers opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt deze regeling niet. Wel houden de banken de ontwikkelingen ook voor die groep in de gaten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de regeling ‘een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten’.

Bronnen: Belastingdienst, Kamer van KoophandelOndernemersplein en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Populairst