Spring naar de hoofdtekst

HR-aandachtspunten voor Loonadministratie in 2014

Wat betekenen de kabinetsmaatregelen voor de loonadministratie? Er komen onder andere grote veranderingen op het gebied van de uitkeringen en de pensioenen.

Loonadministratie

Wat betekenen de kabinetsmaatregelen voor de loonadministratie in 2014? Er komen veel grote veranderingen in 2014 op het gebied van sociale voorzieningen, pensioenen en het ontslagrecht. We hebben een compact overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied als gevolg van de kabinetsplannen voor 2014.

Algemene heffingskorting: De algemene heffingskorting (jonger dan 65 jaar) is verhoogd met 102 euro. Voor inkomens boven 19.645 euro is de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 7.437 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.

Stamrechtvrijstelling: Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling geheel afgeschaft. Voor zover voor deze datum een beroep op de stamrechtvrijstelling rechtsgeldig gedaan is, wordt dit gerespecteerd. Meer over de afschaffing van de stamrecht-bv leest u in de berichten Afkoopregeling stamrecht-bv aangepast en Coulance ontslagdatum stamrecht-bv.

Ontslagrecht: Per 2016 wordt het ontslagrecht gemoderniseerd. “De bescherming van werknemers staat niet ter discussie. Wel wordt het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger”, aldus het kabinet. Afhankelijk van de reden van ontslag komt er één ontslagroute. Er wordt sneller zekerheid geboden aan werknemers en werkgevers en de ontslagvergoeding gaat geleidelijk omlaag. Daarnaast zal het kabinet vanaf 1 januari 2015 verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht doorvoeren om de positie van flexwerkers te versterken en schijnconstructies tegen te gaan.

WW: Ook de WW wordt hervormd. Door in te zetten op van-werk-naar-werkbegeleiding en de maximale duur van de (publiek gefinancierde) WW te beperken moet de WW ‘meer gericht zijn op een actieve opstelling. Deze kan bijdragen aan een zo snel mogelijke terugkeer op de arbeidsmarkt van de mensen die werkloos worden.

Subsidieregeling praktijkleren: Met het bieden van een stage- of leerplek kunt u niet langer gebruik maken van de afdrachtvermindering onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door de (uitgeklede) subsidieregeling praktijkleren.

AOW-leeftijd: De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar om de AOW op langere termijn betaalbaar te houden. Het wetsvoorstel waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen wordt versoberd en beperkt tot een inkomen van € 100.000.

Premiekorting jongere werknemer: Werkgevers kunnen een premiekorting toepassen als zij een uitkeringsgerechtigde jongere in dienst nemen. De regeling treedt in werking per 1 juli 2014, maar zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: Per 1 januari 2014 betalen werkgevers ook een gedifferentieerde premie voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Tot die datum deden zij dat alleen voor werknemers met een vast contract. Deze premiedifferentiatie leidt tot een aantal verschuivingen in de financiering van uitkeringen uit fondsen in 2014. Alle gedifferentieerde premies worden betaald uit de Werkhervattingskas.

Op de hoogte blijven van veranderingen in de loonadministratie en ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Loonadministratie

Populairst