HR-adviezen ondersteunen met data-analyse

De rol van HR verandert. HR-medewerkers adviseren bijvoorbeeld steeds vaker over organisatievraagstukken in plaats van dat ze zich bezighouden met het vrijwel uitsluitend uitvoeren van administratieve taken. Informatie is van cruciaal belang om vorm te geven aan die nieuwe rol. Download de whitepaper onderaan deze pagina. 

HR Adviezen

HR Analytics staat volop in de belangstelling. Veel organisaties aarzelen echter nog met de invoering ervan. Ze zijn bang dat gegevensanalyse ingewikkeld is en dat hun organisatie er technisch nog niet klaar voor is. Daarbij zien ze echter over het hoofd dat het niveau van de analysemethoden kan worden aangepast aan de kwaliteit en beschikbaarheid van de data. Analytics gaat immers over het eigen bedrijf en moet een integraal onderdeel vormen van het bedrijfsproces. Wanneer wordt gestart vanuit een concrete businesscase wordt beslisinformatie verworven die van waarde is voor het bedrijf. Analyse-uitkomsten worden zo met interesse ontvangen, omdat ze voldoen aan een behoefte.

Daarnaast is het van belang om te beseffen dat data-analyse ook buiten de directiekamer van groot nut kan zijn. Ook teamleiders, HR-medewerkers en administrateurs kunnen zich in hun werk laten ondersteunen door datarapportages en -analyses. Dat kan niet alleen door het instellen van drempelwaarden om te controleren of aan actuele regelgeving en bedrijfsregels is voldaan, maar ook door het formuleren van concrete onderzoeksvragen op tactisch en operationeel niveau.

Invoering

Wanneer de HR-afdeling van een organisatie nog in beperkte mate geautomatiseerd is, vormt de invoering van HRM-software een eerste stap om de basis te leggen voor HR Analytics. Door het implementeren van eHRM ontstaat immers één centrale database met gegevens. Ook integratie met andere interne en externe systemen wordt mogelijk. Deze digitaliseringsslag vormt de basis voor zinvolle HR Analytics, waarbij exacte vragen worden gesteld om te achterhalen hoe belangrijke bedrijfsdoelstellingen gehaald kunnen worden.

HR Adviezen

0