Noorse vermogensbelasting voor Nederlandse forensen

Voor veel buitenlanders die in Noorwegen werken zal het als een verrassing komen dat zij 1% Noorse vermogensbelasting moeten betalen, ook op hun huis, auto’s, spaartegoeden, aandelen et cetera buiten Noorwegen. In 2014 kan deze extra belastingaanslag realiteit worden voor veel Nederlandse werknemers die werkzaam zijn in Noorwegen.

Fiscaal ingezetenen van Noorwegen zijn verplicht een vermogensbelasting te betalen tot maximaal 1% van hun wereldwijde vermogen. Met ingang van 2014 kunnen ook Nederlandse ingezetenen, die bijvoorbeeld wekelijks naar Noorwegen reizen, worden aangeslagen voor Noorse vermogensbelasting. Deze vermogensbelasting betekent een (extra) belastingaanslag voor forensen. Deze forensen bevinden zich nu in dezelfde situatie als forensen uit sommige andere Europese landen zoals Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Finland, Polen en Tsjechië. Dit komt doordat de vermogensbelasting geen onderdeel vormt van het nieuwe belastingverdrag dat onlangs is afgesloten tussen Noorwegen en Nederland.

Noorse vermogensbelasting
Door Noorwegen wordt 1% vermogensbelasting geheven op iemands wereldwijde vermogen, ongeacht waar de bezittingen zich bevinden. Deze belastingheffing geldt voor een vermogen van meer dan NOK 1.000.000, hetgeen ruwweg overeenkomt met EUR 125.000. De basisregel is dat de bezittingen aan het einde van het kalenderjaar moeten worden gewaardeerd tegen de reële marktwaarde. Op 31 december van elk jaar moet dus de heffingsgrondslag voor vermogensbelasting voor bijvoorbeeld spaartegoeden en aandelenbeleggingen worden bepaald. Schulden zijn over het algemeen aftrekbaar van de heffingsgrondslag voor vermogensbelasting.
Daarnaast geldt voor een aantal bezittingen dat deze tegen een lagere waarde dan de reële marktwaarde meetellen voor de heffingsgrondslag voor vermogensbelasting. Dit is met name het geval voor iemands permanente verblijfplaats, die over het algemeen op ongeveer 30% van de reële marktwaarde wordt gewaardeerd.

Noorwegen heeft belastingverdragen gesloten met ongeveer 90 landen

De belastingverdragen en fiscaal ingezetene in twee landen
Noorwegen heeft belastingverdragen gesloten met ongeveer 90 landen. Het belangrijkste doel van deze verdragen is om een einde te maken aan dubbele belastingheffing. Zo kan dubbele belastingheffing optreden wanneer iemand in twee landen als fiscaal ingezetene wordt beschouwd. Een fiscaal ingezetene van Nederland met een permanente woon- en verblijfplaats in Nederland die voor zijn werk wekelijks op en neer reist naar Noorwegen zal ook als fiscaal ingezetene van Noorwegen kunnen worden beschouwd. In dergelijke gevallen zal het belastingverdrag er over het algemeen in voorzien dat de persoon moet worden beschouwd als fiscaal ingezetene van het land waar hij of zij een permanente woon- en verblijfplaats heeft (het middelpunt van levensbelangen), in dit geval Nederland.

Wanneer in het belastingverdrag ook de vermogensbelasting is meegenomen, dan is de basisregel dat het land waarvan de persoon fiscaal ingezetene is, zoals gedefinieerd in het belastingverdrag, het recht heeft om vermogensbelasting te heffen op de wereldwijde bezittingen van die persoon. In het bovenstaande geval zou dat Nederland zijn. Wanneer de vermogensbelasting echter geen onderdeel vormt van het belastingverdrag, dan mag Noorwegen de belastingheffing volledig baseren op de bepalingen in de Noorse belastingwetgeving, ongeacht of de persoon een woon- en verblijfplaats heeft in een ander land. Dat kan voorkomen bij Nederlandse ingezetenen die wekelijks heen en weer reizen tussen Nederland en Noorwegen of die tijdelijk naar Noorwegen zijn overgeplaatst voor kortlopende opdrachten met een tijdsduur van meer dan een jaar.

Wanneer wordt iemand volgens nationaal recht een fiscaal ingezetene van Noorwegen?
Personen die gedurende een periode van 12 maanden langer dan 183 dagen of gedurende een periode van 36 maanden langer dan 270 dagen in Noorwegen verblijven, worden voor belastingdoeleinden als ingezetene beschouwd. Bij het bepalen van het aantal dagen dat men in Noorwegen verblijft, worden dag van aankomst en vertrek beide als een volledige dag beschouwd. Wanneer deze periode over de grens van een kalenderjaar heen loopt, dan wordt de persoon in kwestie een fiscaal ingezetene met ingang van 1 januari van het jaar waarin aan de voorwaarden wordt voldaan.

Werknemers werkzaam in Noorwegen moeten Noorse belasting betalen over de inkomsten die zij genereren in Noorwegen

De gevolgen voor forensen uit Nederland
Werknemers werkzaam in Noorwegen moeten Noorse belasting betalen over de inkomsten die zij genereren in Noorwegen. Overige inkomsten kunnen op basis van de bepalingen in het belastingverdrag zijn vrijgesteld van Noorse belastingen. De nieuwe belasting heeft betrekking op de nettowaarde van de wereldwijde bezittingen van de werknemer. In het geval de werknemer conform Noors nationaal recht als fiscaal ingezetene van Noorwegen wordt beschouwd, is de werknemer onderhevig aan 1% vermogensbelasting op de wereldwijde bezittingen. Dit betekent een belastingheffing op de waarde van bijvoorbeeld een huis en auto’s in het land van herkomst, op spaartegoeden en op aandelen in particuliere en openbare ondernemingen. Wanneer bezittingen zich in een derde land bevinden, zal Noorwegen normaliter het recht hebben om vermogensbelasting te heffen, bijvoorbeeld op spaartegoeden en aandelen. Dit houdt in dat bankrekeningen in bijvoorbeeld Zwitserland, Liechtenstein, de Kanaaleilanden of elders in de heffingsgrondslag voor vermogensbelasting worden meegenomen.

Aangifteverplichting
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de aangifte van het wereldwijde vermogen door middel van een jaarlijkse belastingaangifte. Aangezien het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Noorwegen met ingang van 1 januari 2014 in werking is getreden, zal de vermogensbelasting op wereldwijde bezittingen voor het eerst moeten worden meegenomen in de belastingaangifte over 2014, die in het voorjaar van 2015 moet worden ingediend. Let erop dat de Noorse belastingdienst sancties kan opleggen voor het niet nakomen van de aangifteverplichting. Er zijn zelfs gevallen bekend van personen die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld voor ontduiking van de vermogensbelasting.

Fiscale planning
Buitenlandse forensen naar Noorwegen vanuit landen waarmee een belastingverdrag is afgesloten dat niet langer bescherming biedt tegen de Noorse vermogensbelasting, zullen een analyse moeten maken van hun vermogenspositie om de mogelijke extra kosten die voortvloeien uit de Noorse vermogensbelasting te bepalen. De fiscale status van de ingezetene op 31 december is doorslaggevend voor de vermogensbelastingdruk. Personen die derhalve willen voorkomen dat zij over 2014 vermogensbelasting moeten betalen, moeten hun positie als fiscaal ingezetene van Noorwegen op 31 december 2014 in ogenschouw nemen. Wellicht is het mogelijk om het aantal dagen dat men gedurende de rest van 2014 in Noorwegen verblijft te verminderen om te voorkomen dat men als fiscaal ingezetene van Noorwegen wordt beschouwd. Een radicalere beslissing zou zijn om het dienstverband in Noorwegen voor het einde van het jaar te beëindigen. Wanneer een werknemer echter meer dan 10 jaar fiscaal ingezetene van Noorwegen is, dan blijft hij of zij tot 2017 onderhevig aan Noorse vermogensbelasting, ook wanneer het dienstverband in 2014 is beëindigd. Men zou ook kunnen overwegen om te beleggen in activa met een heffingsgrondslag voor vermogensbelasting die lager ligt dan de hiervoor genoemde reële-marktwaarde.

Nederlandse werknemers die wellicht te maken krijgen met de Noorse vermogensbelasting raden wij aan om contact op te nemen met een fiscaal jurist van Visma teneinde te bepalen of deze regels op hen van toepassing zijn en welke acties ondernomen kunnen worden om de heffing van vermogensbelasting te voorkomen. Wanneer de vermogensbelasting voor u van toepassing is, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de juiste informatie in de belastingaangifte wordt meegenomen om zo eventuele sancties door de belastingdienst te voorkomen.

Over de auteur

Martin Wikborg is jurist bij Visma in Noorwegen, gespecialiseerd in belasting- en ondernemingsrecht. Hij is telefonisch bereikbaar via +47 98 20 62 42 of via e-mail martin.wikborg@visma.com