Payrollers en uitzendkrachten

In drie nieuwe whitepapers zoomen we in op de transitievergoeding, payrollers en uitzendkrachten, het overgangsrecht en bepalingen in de cao. In deze whitepaper, die u onderaan kunt downloaden, zetten we voor u op een rij wat er vanaf 1 juli 2015 verandert op het gebied van payrollers en uitzendkrachten.

Attentie! Waar wij hierna spreken over de werknemer, ‘hij’ en ‘zijn’, kunt u ook lezen de werkneemster, ‘zij’ en ‘haar’.

Een van de doelstellingen van de WWZ is flexwerkers zoveel mogelijk gelijk te behandelen als vaste medewerkers en sneller te laten doorstromen naar een vaste baan. Payroll medewerkers en uitzendkrachten hebben in principe een gewone arbeidsovereenkomst met alle rechten die ook ‘gewone’ werknemers hebben, met dit verschil: zij hebben deze arbeidsovereenkomst niet met u als ‘inlener’, maar met het payroll- of uitzendbureau. Bovendien kan een uitzend-cao van toepassing zijn. Wat betekent dit alles voor u als ‘feitelijke’ werkgever? Inzicht in de nieuwe regelgeving is ook bij ingeleende werknemers van groot belang: de payroller of uitzendkracht beschouwt u gevoelsmatig wellicht als werkgever, terwijl u in hem omgekeerd een werknemer ziet.

Einde overeenkomst uitzendkrachten?

Als u als inlener de overeenkomst met een payroller wilt beëindigen, kan het payrollbureau de werknemer onder de nieuwe ontslagregels niet zomaar meer ontslaan. Het bureau zal bij UWV moeten aantonen dat er bij u als inlener inderdaad geen plek meer is. Bovendien moet het afspiegelingsbeginsel zijn toegepast, waarover hierna meer. De flexkracht geniet voortaan dus dezelfde rechtspositionele bescherming als een ‘gewone’ werknemer. Uitzendkrachten genieten via het in de ABU-cao vastgelegde fasensysteem een zekere mate van ontslagbescherming naarmate zij langer als uitzendkracht werkzaam zijn. Als u als opdrachtgever de overeenkomst wilt beëindigen, moet het uitzendbureau dit tijdig aan de uitzendkracht meedelen: de aanzegtermijn. Zie hierover uitgebreider eerdere whitepapers.

Hierna belichten we wat werken met payroll of uitzendkrachten onder de nieuwe regels inhoudt. Daarbij komen het uitzendbeding en de oude en nieuwe ketenbepaling aan de orde.

UItzendkrachten

0