Spring naar de hoofdtekst

Welke belastingmaatregelen zijn er voor ondernemers en werkgevers?

Veel ondernemers ondervinden problemen door de coronacrisis. De Belastingdienst heeft daarom maatregelen genomen om ondernemers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen en een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen.

Welke belastingmaatregelen zijn er voor ondernemers en werkgevers?

Veel ondernemers ondervinden problemen door de coronacrisis. De Belastingdienst heeft daarom maatregelen genomen om ondernemers door deze moeilijke tijden heen te helpen en een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Veel van deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden.
Benieuwd  naar het pakket noodmaatregelen dat het kabinet voor het mkb heeft samengesteld? Lees dan het blog Het coronavirus: welke noodmaatregelen zijn er voor het mkb?

Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden

Deze regeling is er voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.
U kunt bij de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Er kan u uitstel worden gevraagd voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

 • inkomstenbelasting
 • zorgverzekeringswet
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw)
 • kansspelbelasting
 • accijns (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten)
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen

Let op! U moet eerst aangifte doen en wachten tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Doe dus op tijd aangifte.
Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?
Kijk op de site van de Belastingdienst aan welke voorwaarden u precies moet voldoen en hoe u een aanvraag in kunt dienen.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht u een lagere winst door de corona-uitbraak en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Wijzig dan uw voorlopige aanslag, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.
Is het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald? Dan krijgt u het verschil terugbetaald.
Lees op de website van de Belastingdienst hoe u uw voorlopige aanslag wijzigt.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

Bij het uitkeren van de vaste reiskostenvergoeding mag u als werkgever blijven uitgaan van het reispatroon voor de coronacrisis waar de vergoeding op gebaseerd was. Ook als uw personeel nu (bijna) volledig thuiswerkt.
U hoeft de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Het is doordat uw personeel thuiswerkt en doordat u anderhalve meter afstand moet houden misschien lastig om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. Daar verbindt de Belastingdienst nu geen consequenties aan. Wel moet u deze  administratieve verplichtingen alsnog nakomen zodra dit weer kan.

U hebt grensarbeiders in dienst

Hebt u als werkgever grensarbeiders uit Duitsland in dienst die door de coronacrisis thuis werken? Of hebt u grensarbeiders in dienst die door de coronacrisis noodgedwongen met behoud van hun salaris thuiszitten? Dan geldt voor het inhouden en afdragen van loonheffingen voor u het volgende:

 • Voor de grensarbeider die thuis zit verandert niets.
 • Voor de grensarbeider die thuis werkt kunt u Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Deblokkering g-rekening voor loonheffingen en btw

Bedrijven met een g-rekening (zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken) kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling mag u een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers, de zogenaamde vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%.

Termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.
Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken.
Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.
Op de website van de Belastingdienst leest u meer informatie over het schriftelijk vastleggen van een arbeidscontract.

Verlaging gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.
Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder u het gebruikelijk loon mag verlagen volgt zo spoedig mogelijk. Zodra hierover een besluit is genomen, wordt dit bericht aangevuld.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting

Verreken het verlies over dit jaar in uw aangifte vennootschapsbelasting met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal, wat ertoe kan leiden dat u over 2019 een belastingverlaging of zelfs een teruggaaf krijgt. Normaal gesproken mag er pas verrekend worden nadat u aangifte heeft gedaan over 2020. Ook moet u in de regel al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen.

Versoepeling urencriterium

Wanneer u door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar) komt, mag u er tijdelijk toch vanuit gaan dat het urencriterium gehaald is. Zo kunt u toch gebruikmaken van ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Ook voorkomt de versoepeling van het urencriterium dat u door de coronacrisis geen recht meer heeft op aftrek.

Btw-regelingen

Zorgpersoneel wordt door de coronacrisis meer dan normaal in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Normaal gesproken wordt het uitlenen van personeel gezien als een met btw belaste prestatie.
Het is nu echter ongewenst dat deze btw-regels voor de uitleen van personeel leiden tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom blijft de uitleen van zorgpersoneel voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) buiten de heffing van btw.
Ook het gratis beschikbaar stellen van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen valt nu buiten de heffing van btw.
Op online sportlessen is het lage btw-tarief van 9% van toepassing zolang sportscholen e.d. gesloten zijn.
Aan deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden. Hier leest u meer over op de website van de Belastingdienst.

Uitstel voor grootverbruikers energie

Voor de energiebelasting is een aparte regeling bedacht: energieleveranciers brengen voor april, mei en juni geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur krijgen over het werkelijke verbruik. Doel is te zorgen dat het uitstel voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt.
Bronnen: Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Ondernemersplein.

Populairst