Zeven misverstanden over flexibele contracten

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn werkgevers voorzichtig geworden. Ze lopen liever niet het risico dat een tijdelijk werknemer door de aangescherpte regels plotseling recht blijkt te hebben op een vast contract. Ook doen organisaties er alles aan om tijdelijk contracten uiterlijk een maand voor afloop schriftelijk op te zeggen. Zo voorkomen ze boetes doordat ze de “aanzegplicht” niet zijn nagekomen.

Toch zijn er een aantal situaties waarin de WWZ minder streng hoeft te worden toegepast dan de meeste werkgevers denken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vervanging van zwangere vrouw of zieken: vervangend personeel hoeft niet één maand van tevoren schriftelijk te worden geïnformeerd over de beëindiging van een tijdelijk contract. De “aanzegplicht” geldt in dit geval niet.

Daarnaast kunnen bedrijven extra flexibiliteit bedingen bij tijdelijke contracten.
Wanneer de CAO daar aanleiding toe geeft kan bijvoorbeeld een langere proeftijd worden overeengekomen dan de WWZ vermeldt. En ook al zijn de mogelijkheden om een concurrentiebeding op te nemen door de WWZ ernstig beperkt, dat wil niet zeggen dat dergelijke clausules nooit zin zullen hebben. Los van de WWZ zijn er daarnaast een aantal bepalingen die nooit mogen ontbreken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging of wijziging van een contract.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten managen met eHRM

Wanneer werkgevers goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, kan veel ellende voorkomen worden. Voorwaarde is wel dat deze contracten gestructureerd worden beheerd: zelfs al is de juiste arbeidsjuridische kennis ergens binnen een bedrijf aanwezig, dan wil dat nog niet zeggen dat iedereen er weet van heeft. Om die reden is het belangrijk om aannameprocedures zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, bij voorkeur door gebruik te maken van de mogelijkheden van eHRM.  Zo zijn organisaties ervan verzekerd dat altijd
de juiste modelcontracten worden toegepast en cruciale deadlines op het gebied van flexibele contracten nooit over het hoofd worden gezien.

VoorkantWhitepaperZevenmisverstandenoverflexibelecontracten

0