De regels rondom zorgverlof

De Wet arbeid en zorg uiteengezet

Regels voor kortdurend zorgverlof

Een werknemer mag kortdurend zorgverlof opnemen. Daarvoor gelden een aantal regels. Zo is het maximale kortdurend zorgverlof in een periode van twaalf maanden twee keer de wekelijkse arbeidsduur zoals die is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Werkt een werknemer 24 uur per week, dan mag hij in twaalf maanden maximaal 48 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Hij hoeft het verlof niet in een keer op te nemen, maar mag ook meerdere keren aanspraak maken op deze verlofvorm.

Regels voor langdurig zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is voor een werknemer ontoereikend als een naaste langdurig ziek is. In zo’n geval kunnen werknemers aanspraak maken op langdurend zorgverlof. Deze verlofvorm geeft werknemers de mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen voor het verzorgen van een (ernstig) zieke naaste die in het kader ‘Voor wie is zorgverlof bedoeld?’ genoemd wordt. Bij langdurend zorgverlof is er geen behoud van loon.

Zorgverlof weigeren 

Omdat zorgverlof een geclausuleerd recht is, mag je organisatie deze vorm van verlof volgens de wet alleen weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dat is het geval als de schade voor de organisatie enorm zou zijn. Het organisatiebelang moet het belang van de werknemer overstijgen.