Hoe beschermt en bewaart Visma persoonsgegevens?

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Visma hecht het grootste belang aan uw vertrouwen en dat van onze Klanten. Visma zet zich volledig in voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking van of andere afwijkende verwerking van persoonsgegevens. Visma zal zorgdragen voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die we verwerken, de integriteit van de persoonsgegevens behouden en de toegankelijkheid ervan beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.  

Als onderdeel van onze verplichtingen maken we gebruik van redelijke en passende organisatorische, technische en fysieke procedures en maatregelen om de informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen, waarbij we rekening houden met het soort persoonsgegevens en het risico voor u en onze Klanten bij een schending. De onderliggende oorzaken van schendingen van de privacy zijn meestal van interne oorsprong. Daarom zijn we van mening dat het creëren van een sterke bedrijfscultuur, waarbij respect voor en bewustzijn van privacy onder onze werknemers van fundamenteel belang zijn om een rechtmatige verwerking en bescherming van uw gegevens te waarborgen. De volgende maatregelen zijn in dit opzicht van bijzonder groot belang:

Organisatorisch

 • De Data Protection Council houdt toezicht op de rechtmatigheid van de verwerking en van het privacybeleid van de Visma Group. Deze raad bestaat uit experts op het gebied van interne privacy en informatiebeveiliging en wordt aangestuurd door de Corporate Data Protection manager.

 • De benoeming van een jurist als Data Protection Officer die optreedt als adviseur en beheerder van privacyaangelegenheden.

 • Verplichte eLearning-privacycursussen voor alle werknemers

 • Verplichte procedures voor het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten en voor het beoordelen van de risico's voor betrokkenen zijn op alle dochterbedrijven van Visma van toepassing

 • Verwerkersovereenkomsten met onderaannemers die gegevens verwerken namens Visma

Technisch

 • Classificatie van persoonsgegevens teneinde beveiligingsmaatregelen te implementeren naar gelang van de risicobeoordeling  

 • Beoordelen van het gebruik van encryptie en pseudonimisering als risicomitigerende maatregelen

 • Beperken van toegang tot persoonsgegevens tot enkel diegenen die toegang nodig hebben ten behoeve van het nakomen van verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving of de serviceovereenkomst

 • Onderhouden van systemen die privacy incidenten detecteert, herstelt, voorkomt en rapporteert

 • Gebruik van zelfbeoordelingen rondom beveiliging om te analyseren of huidige technische en organisatorische maatregelen voldoende zijn om persoonsgegevens te beschermen, met inachtneming van de vereisten zoals uiteengezet in van toepassing zijnde privacy wetgeving  

Fysiek

 • Gebouwen zijn beschermd door middel van toegangscontrole en videobewakingssystemen

Hoelang slaan we uw persoonsgegevens op?

Visma bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dit noodzakelijk is voor de genoemde doelstelling, waarbij ook rekening wordt gehouden met onze verplichting om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen en om de wettelijke vereisten na te leven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit betekent dat Visma uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode kan bewaren nadat u en uw Klant voor het laatst contact met ons hadden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzameld hebben niet langer noodzakelijk zijn, wissen wij deze.  We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen worden de gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.