Copyright

Programmatuur

Kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare programmatuur

Het auteursrecht op alle programmatuur die vanaf deze server kan worden gedownload ("Software") berust bij Visma Software en/of haar toeleveranciers. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel tezamen met de Software verstrekte of bij de Software ingesloten gebruiksrechtovereenkomst ("Gebruiksrechtovereenkomst"). Een eindgebruiker kan Software waarbij een Gebruiksrechtovereenkomst wordt geleverd of is ingesloten slechts installeren na te hebben ingestemd met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst.

De Software mag uitsluitend worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Verveelvoudiging of herdistributie van de Software anders dan in overeenstemming met het bepaalde in de Gebruiksrechtovereenkomst is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

Onverminderd het voorgaande, geldt dat het kopiëren of verveelvoudigen van de Software op enige andere server of locatie voor verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijk verboden is.

Indien enige garantie wordt verstrekt met betrekking tot de Software, is deze beperkt tot het bepaalde in de Gebruiksrechtovereenkomst. Behoudens de in de Gebruiksrechtovereenkomst verleende garanties, wijst Visma Software hierdoor alle garanties met betrekking tot de software, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de software niet inbreukmakend is, van de hand.

Documentatie

Kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Het is u niet toegestaan de op deze server ("Server") beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken.

Visma Software en/of hun respectieve toeleveranciers doen geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie vervat in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze Server worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Visma Software en/of hun respectieve toeleveranciers wijzen hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval zijn Visma Software en/of hun respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare informatie.

Het is mogelijk dat de op deze Server gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typografische fouten bevatten. Van tijd tot tijd worden in de daarin vervatte informatie wijzigingen aangebracht. Visma Software en/of hun respectieve toeleveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de daarin beschreven producten en/of programma's aanbrengen.

Software, documentatie en diensten

Kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software, documenten en diensten

In geen geval zijn Visma Software en/of hun respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare software, documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze server.

Auteursrecht

Copyright 2024 Visma Software en/of haar toeleveranciers.

Visma Software BV
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS Amsterdam 

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen Visma, AccountView, Talent & Salaris, Mamut One, Visma Project Management en  Visma.net, en het logo zijn handelsmerken van Visma Software BV/Visma AS. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

De in dit document voorkomende namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of data zijn verzonnen en niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen, tenzij anders is aangegeven.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Voor vragen of problemen in verband met deze service kunt u contact opnemen met info@vismasoftware.nl

© 2024 Visma Software. Alle rechten voorbehouden.